Stichting  Hulpverlening  Haaglanden (SHH)

Algemene Voorwaarden Stichting Hulpverlening Haaglanden

 

Algemene voorwaarden, bij inzet van vrijwilligers van de Stichting Hulpverlening Haaglanden.

1. Stichting Hulpverlening Haaglanden

 De Stichting Hulpverlening Haaglanden, hierna te noemen “SHH”, is statutair gevestigd te Voorburg en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27339177.

Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de contractpartij.

2. De opdrachtgever.

2.1. De opdrachtgever die vrijwilligers van de SHH wenst in te huren dient tijdig vooraf en specifiek aan te geven voor welk doel c.q. evenement hij het team vrijwilligers inhuurt;

2.2. Vanzelfsprekend kan de opdrachtgever het team vrijwilligers alleen inhuren voor legitieme doeleinden;

2.3. De opdrachtgever dient tijdig, minimaal vier weken voorafgaande aan het betreffende evenement, aan te geven welk aantal vrijwilligers hij wenst in te huren, voor welke tijdsduur en voor welke activiteiten. Indien bovenstaande termijn niet in acht wordt genomen is het mogelijk dat de SHH niet aan de vraag kan voldoen.

Daarnaast kunnen bij aanvragen binnen 2 weken voorafgaand aan het evenement extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

2.4. Aangemelde evenementen worden getoetst op geschiktheid en daarna in beginsel geaccepteerd.Na inhoudelijk overleg met de organisatie en mogelijk de (lokale) autoriteiten (waaronder de GHOR), zal worden onderzocht of voldoende vrijwilligers inzetbaar zijn;

2.5. De opdrachtgever ontvangt een offerte. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal op aanvraag worden toegezonden.

Nadat het door de opdrachtgever ondertekende contract door de SHH retour is ontvangen wordt het evenement definitief geaccepteerd en vastgelegd;

2.6. Wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk geplande inzet, aangedragen door de opdrachtgever, na acceptatie van of tijdens een evenement kunnen worden uitgevoerd indien er voldoende vrijwilligers van de SHH beschikbaar zijn en na goedkeuring van de dienstdoende Coördinator van de SHH;

2.7. De dienstdoende Coördinator van de SHH is verantwoordelijk voor toetsing en heeft in deze een gedelegeerde bevoegdheid om namens de SHH ter plaatse een beslissing te nemen;

2.8. De opdrachtgever kan vrijwilligers van de stichting inhuren als Eerste Hulpverlener;

3. Betalingen.

3.1. De SHH stuurt uiterlijk 14 dagen na afloop van het evenement een factuur aan het bij de SHH bekende factuuradres;

3.2. De factuur is gebaseerd op de werkelijke inzet zoals die door de SHH is vastgesteld;

3.3. Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen de op de factuur gestelde betaaltermijn volledig te zijn bijgeschreven op de girorekening van de SHH onder vermelding van het opgegeven kenmerk;

3.4. Kasbetalingen zijn niet mogelijk;

3.5. Indien een factuur niet binnen de op de factuur gestelde termijn is voldaan, is de SHH gerechtigd om het dan openstaande bedrag onverwijld en zonder nadere ingebrekestelling in handen te stellen van een extern incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten alsmede de wettelijke rente, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur, zullen ten laste van de opdrachtgever worden gebracht;

3.6. Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert terwijl het contract al is getekend, zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht;

Annuleren 48 uur voor aanvang van de inzet: 100% factuurbedrag

Annuleren tussen 1 week tot 48 uur voor aanvang van de inzet: 50% factuurbedrag

Annuleren tussen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de inzet: 25% factuurbedrag

Overige annuleringen: administratiekosten

3.7 In alle gevallen behoudt het Bestuur van de SHH zich het recht voor anders te beslissen.

4. Eerste Hulpverleners en BHV-ers.

4.1. Hulpverleners zijn vrijwilligers die gecertificeerd zijn om in het kader van hun werkzaamheden alle Eerste Hulp en BHV handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn;

4.2. Hulpverleners zijn minimaal gecertificeerd voor Eerste Hulpverlening, reanimatie, verbandleer,bediener AED en BHV gecertificeerd.

4.3. Inzet van Hulpverleners ingeschreven bij de SHH zonder tussenkomst van het bestuur van de SHH is niet mogelijk;

5. Materialen

5.1. De opdrachtgever zorgt voor voldoende materialen waarmee de vrijwilligers van de SHH hun werk kunnen uitvoeren.

5.2. Indien de opdrachtgever niet voor materialen kan zorgen zal de SHH zorgen voor materialen waarbij alle gebruikte materialen bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. Materialen van de SHH blijven eigendom van de SHH en worden nooit aan derden uitgeleend.

6. Verzekeringen

6.1 De organisatie van het evenement blijft verantwoordelijk voor het evenement en dient overeenkomstig de wettelijke bepalingen een dekkende evenementenverzekering af te sluiten welke ook de activiteiten van de vrijwilligers van de SHH dekt.

7. Eindverantwoordelijkheid

7.1. De opdrachtgever is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het door hem georganiseerde evenement. Hij kan deze verantwoordelijkheid nooit delegeren aan de SHH of haar vrijwilligers.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De SHH en haar vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan voor, tijdens of na een inzet. Regresvorderingen, van welke aard ook, worden nadrukkelijk uitgesloten.

9. Slotbepaling

In alle gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, beslist het Bestuur van de SHH

 

Tarieven:

 

De stichting SHH hanteert de volgende tarieven;

EH-hulpverlener / BHV-er, Prijs op aanvraag.

EH tent, compleet ingericht voor grootschalige inzetten, € 50,00 per dagdeel

AED € 35,00 per dagdeel

 

Versie  3.4                                                                                                                                                                               Datum 21-6- 2018